بازار فیزیکی

آخرین بروزرسانی :
نام بازار حجم(تن) ارزش(هزارریال)
{{item.xRingName}} {{item.DVaznTon | number}} {{item.DArzeshMilion | number}}
کل بازار {{slmarketData|sumByKey:'DVaznTon' | number}} {{slmarketData|sumByKey:'DArzeshMilion'| number}}